Vedtægter

Vedtægter for Dansk Akvariedommer Sammenslutning

 

1 Navn og tilhørsforhold

1.1 Sammenslutningens navn er Dansk Akvariedommer Sammenslutning, her forkortet DAS.

1.2 DAS er et organ under Dansk Akvarie Union (DAU).

 

2 Formål

2.1 DAS har til formål at arbejde for en høj kvalitet og ensartethed i bedømmelsen af akvarier i hjemmebedømmelser, på udstillinger m.m. Det søges opnået ved:

2.2 løbende at ajourføre regler, vejledninger og opdrætslister,

2.3 gennem intern kommunikation at orientere medlemmerne om opdrætslister, bedømmelsesregler og andet vedrørende bedømmelse af akvarier, og

2.4 at uddanne instruktører og dommere.

 

3 Medlemmer

3.1 I DAS kan optages medlemmer, der er autoriserede dommere i DAU, samt aspiranter der har gennemført den teoretiske del af uddannelsen.

 

 

Samtlige dommere, der er autoriserede af DAU skal være medlemmer af DAS.

3.3 For at være autoriseret dommer skal man have gennemført uddannelsen og deltaget i 1 årsmøde indenfor de seneste 3 år.

 

4 Ledelse

4.1 DASs anliggender varetages af et udvalg på 4 personer.

4.2 3 udvalgsmedlemmer vælges af DAS

1 udvalgsmedlem udpeges af DAU

Formand, kasserer, og sekretær vælges af Generalforsamlingen. Valgene gælder for 1 år ad gangen. Der kan foretages genvalg.

Det henstilles til DAU, at den udpegede repræsentant er medlemmer af DAS.

 

5 Årsmødet og generalforsamlingen

5.1 DAS afholder et årligt møde kaldet årsmødet. Det afholdes så vidt muligt i forbindelse med en udstilling.

5.2 Årsmødet afholdes så vidt muligt lige år øst for Storebælt og ulige år vest for Storebælt.

5.3 Generalforsamlingen gennemføres på Årsmødet med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Kort beretning

Regnskab og fastlæggelse af kontingent og bedømmelsesgebyrer

Forslag

Valg

Eventuelt

5.4 Regnskabet revideres af en revisor valgt af DAS.

5.5 På Årsmødet drøftes bedømmelser, bedømmelsesregler m.m.

5.6 Beslutninger på genrealforsamlingen vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Beslutninger på Årsmødet om ændringer i bedømmelsesreglerne vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Ændringer i vejledningerne og andre beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal.

5.7 Der kan afholdes yderligere møder efter ønsker og behov.

 

6 Finansiering

6.1 Arbejdet (DAS’s formål) finansieres dels gennem dommernes kontingent, dels gennem akvarieforeningers honorarer for udført bedømmelse.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. april 1992.

Ændret på generalforsamlingen den 2. november 1997.

Ændret på generalforsamlingen den 5. oktober 2002.

Ændret på generalforsamlingen den 6. november 2005.

© Copyright. All Rights Reserved - Dansk Akvariedommer Sammenslutning.